Bằng khen thủ tướng chính phủ 2007 - 2008

Với những thành tích kết quả đạt được trong quá trình hoạt động, Tổng công ty Bất động sản Đông Á đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen vì "Đã có nhiều đóng góp tích cực tham gai phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc"

      Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho Tổng công ty Bất động sản Đông Á không chỉ là sự ghi nhận về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, mà còn mang ý nghĩa cổ vũ, động viên, thúc đẩy Tổng công ty tiếp tục vươn lên, mở ra một trang mới hứa hẹn những thành công lớn hơn trên hành trình phát triển trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập.