Kỷ niệm chương vì An Ninh Tổ Quốc do bộ công an tặng

Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, Tổng công ty Bất động sản Đông Á đã phối hợp với các đơn vị lực lượng công an địa phương hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nhờ vậy, Bộ công an đã trao tặng kỷ niệm chương vì an ninh tổ quốc cho Tổng công ty Bất động sản Đông Á. Đây là phần thưởng hết sức ý nghĩa ghi lại những đóng góp của Tổng công ty trong việc phối hợp có hiệu quả với Công an các cấp, đẩy mạnh sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.